Om oss

Visionen är att Stockholm ska bli en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg. Lyckas vi, öppnas arbetsmarknaden för fler grupper utanför normen.

Svart kvinna i kontorsmiljö med kollegor i bakgrunden.

I Stockholms län tillhör 30 procent av invånarna någon synlig minoritet, det betyder att de är personer som kroppsligen bryter mot normen för hur en svensk ser ut. 

Genom Vidga normen i praktiken vill vi synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av svenskar som inte är vita.  Befolkningssammansättningen reflekteras inte i länets organisationer. Det är problematiskt, framför allt utifrån ett legitimitetsperspektiv. 

Vårt syfte är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen.

Arbetsgivare vidgar normen i praktiken

”Vidga normen i praktiken” är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden. Tillsammans med arbetsgivare i regionen ökar vi kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering.

Vidga normen i praktiken arbetar med kompetenshöjning för arbetsgivare och deras anställda. Hur kan vi reflektera kring den egna organisationen och kulturen. Är den inkluderande eller exkluderande? Hur kan vi kommunicera inkluderande? De medarbetare som tar del av utbildningen stärker samtidigt sin anställningsbarhet.

Projektet startade 1 september 2018 och pågår till och med 2021. Under projektets gång har vi tittat på var de deltagande arbetsgivarnas organisationer befinner sig i sitt inkluderingsarbete, både kunskapsmässigt och organisatoriskt. Vi har också analyserat hur deras aktiva åtgärder kan förstärkas. Efter det har vi arbetat tillsammans med kompetenshöjning av medarbetare och aktiva åtgärder.

Vidga normen i praktiken är det första initiativet i sitt slag – trots att det står i diskrimineringslagstiftningen att alla arbetsgivare med fler än 25 anställda ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering utifrån hudfärg. 

Ta kontakt med oss på Länsstyrelsen Stockholm om du vill veta mer.

Vidga normen i media